20 kwietnia 2023 r.

Diagnoza autyzmu – i co dalej?

Zapraszamy do lektury artykułu podsumowującego jedno z naszych spotkań online, prowadzonych przez mgr Annę Jagiełło.

1. Niepokój związany z prawidłowym rozwojem własnego dziecka

W  takiej sytuacji zalecana jest konsultacja z terapeutą pracującym z dziećmi z autyzmem lub konsultacja psychologiczna. Następnie, dalsze przekierowanie diagnostyczne lub uspokojenie niepokoju.

2. Formalna diagnoza psychiatryczna 

Autyzm: Wymaga teraz orzecznictwa (w celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności). Do zespołu orzekającego o niepełnosprawności należy wymagane wnioski oraz komplet dokumentów medycznych razem z oryginałem. Osoba przyjmująca wniosek musi zrobić odpis zgodności z oryginałem). Daje dalsze możliwości o staranie się o wsparcie finansowe, korzystanie z przywilejów lub ulg, odpisu od pit.
WAŻNE: Mie ma mocy edukacyjnej! Nie bój się odwoływać od orzeczenia do wyższej instancji (wojewódzkiej), jeśli nie zostaną ujęte punkty 7. i 8.: „wymaga stałej opieki osoby drugiej” oraz „nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji” (bez tych punktów dodatkowe świadczenia finansowe będą mocno ograniczone).

Orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: Będzie zawierać zalecenia terapeutyczne dla konkretnego dziecka, które muszą być realizowane i respektowane w placówkach edukacyjnych.
WAŻNE: Żłobek/klubik malucha nie stanowi placówki edukacyjnej. W PPP wymagane będą wnioski do konkretnej poradni diagnozującej w obrębie zamieszkania dziecka lub zajmującej się specyfiką zaburzeń autystycznych. Dodatkowo: opinie od pedagoga, psychologa z przedszkola (jeśli uczęszcza).

PO CO DO PORADNI?
1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: od 2,5 roku życia – na jego podstawie idzie za dzieckiem subwencja do placówki i na tej podstawie przedszkole tworzy IPET dla dziecka (indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny powinien powstać po 1 miesiącu systematycznego uczęszczania dziecka do wybranej placówki).
2. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
3. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.
4. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
5. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej).

Każde dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanego co miesiąc. Aby liczyć na wyrównanie, trzeba złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od daty wydania orzeczenia.
Link pomocniczy: https://warszawa19115.pl/-/przyznanie-zasilku-pielegnacyjnego

Opcje wsparcia dziecka


Autorką tekstu jest mgr Anna Jagiełło.

Masz pytania lub wątpliwości? Zachęcamy do kontaktu: kontakt@fundacja-ara.org